การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด (IDP) รอบที่ 2 ปี 2567

ตรวจสอบรายชื่อ และหลักสูตรที่วางแผนไว้ในรอบที่ 1/2567 (ดูรายละเอียด)

คู่มือการสมัครเรียนออนไลน์ ผ่านระบบเรียนออนไลน์ (สำนักงาน กพ.

เอกสารที่ต้องนำส่ง

1. เอกสาร ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนราบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 IDP 4 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   ++ เอกสาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ >> ให้ ปศจ.เซ็นชื่อ
                    เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ >> ให้หัวหน้ากลุ่ม หรือ ปศอ. เซ็นชื่อ

2. ใบประกาศนียบัตร หลักสูตร ทัษะด้านดิจิทัล 1 เรื่อง (ที่วางแผนไว้)

3. ใบประกาศนียบัตร หลักสูตร ทักษะการปฏิบัติงาน 1 เรื่อง (ที่วางแผนไว้)

** จัดส่งให้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมก่อน วันที่ 28 สิงหาคม 2567  นี้