1. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 1/2566

2. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 2/2566

3. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 3/2566

4. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 4/2566

5. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 5/2566

6. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 6/2566

7. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 7/2566