โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม