2020 10 09 00004

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประกวดเกษตรกรดีเด่น และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น เพื่อรับรางวัลในระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอหนองฮี อำเภอพนมไพร และอำเภออาจสามารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องชมเชยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น และสร้างขวัญกำลังใจ โดยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ชนะเลิศในระดับจังหวัดจะส่งเข้าประกวดแข่งขันเพื่อรับรางวัลในระดับเขต และในระดับประเทศต่อไป.