2020 09 24 00002

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี ๒๕๖๓" ภายใต้การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีเจ้าของสัตว์นำสุนัข-แมวมารับบริการจำนวนมาก.