เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ
บรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2557  ( จำนวน 9 รูป )
เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ณ   อุโบสถวัดบึงพระลานชัย
ศาลาวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว