2020 07 29 00003

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเริงฤทธิ์  ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเทวิน แสวงสิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอำนาจ มะธิปิไข และนางวัฒนวรรณ  ศรีสมพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินงานมี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 
1. การไถ่ชีวิตโค-กระบือเพศเมีย จำนวนทั้งสิ้น 56 ตัว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคโค-กระบือ โดยนำไปจัดหาโค-กระบือ ตามเป้าหมาย จำนวน 56 ตัว
2. มอบสัญญายืม ให้เกษตรกร จำนวน 30 รายและโค-กระบือ จากการขยายลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุ 18 เดือน ตามเงื่อนไขของโครงการฯ ทั้งสิ้น 58 ตัว เป็นโคเนื้อ 55 ตัว กระบือ 3 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริต่อไป จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์