เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการผลิต
และการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรลานนา อำแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง