เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย โดยนายสราวุธ ชอบขาย
ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัยร่วมกับอำเภอเกษตรวิสัย ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม)
ที่บ้านดอกรักน้อย หมู่ที่ 7   ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายศิริพันธุ์  ขุ่มด้วง
นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธาน มีการให้บริการด้านปศุสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ ให้คำแนะนำ
ด้านการเลี้ยงสัตว์กับเกษตรกร