เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ได้ร่วมงาน "กรมการข้าวส่งความสุขปีใหม่ 2558" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด