เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเยาวชนคนรักควายในโรงเรียน โดยให้ความรู้ด้านวิถีชีวิตชาวนาไทยกับควาย
การปลูกหญ้าอาหารสัตว์ การทำหญ้าหมัก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงใหม่พัฒนา ตำบลเชียงใหม่
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด