เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ   เข้าร่วมประชุมการจัดงานกระบือแห่งชาติ  ประจำปี 2558 โดยมี
รองอธิบดี วิมลพร ฐิติศักดิ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น5 ตึกวิจิตรพาหนะการ
กรมปศุสัตว์