เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยเลี้ยงโคขุนเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ในตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ   เพื่อทดสอบ
โรควัณโรคในโคขุน