เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์    ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 
ณ   ห้องประชุมสำนักงานเทษบาลตำบลเกษตรวิสัย    และสถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายพศิน โกมลวิชญ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว