เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ร่วมกับสนง.ปศอ.โพนทอง,สนง.ปศอ.เมยวดี และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ดำเนการฝึกอบรม
เกษตรกรหลักสูตร "การปลูกพืชอาหารสัตว์ การผสมอาหารสัตว์และการทำบ่อแก๊สชีวภาพ" ภายใต้
โครงการ จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด มี
เกษตรกรแกนนำผู้เลี้ยงสัตว์เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 ราย