เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ จัดฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอเสลภูมิ ณ ศูนย์เรียนรู้เฉพาะทางโคเนื้อ อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด