สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก
ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งสำนักงานฯ ได้ประสานกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์
ร่วมจัดนิทรรศการปศุสัตว์อินทรีย์ และออกร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภัย