2020 06 29 00006

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอหนองฮี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จัดอบรม ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือจำนวน  60 ราย  ณ   หอประชุม  อบต.ดูกอึ่ง ทั้งนี้มีการสาธิตการทำแปลงหญ้า เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์หรือขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย