ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

ดูรายละเอียด Click!!