ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลืออกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ครั้งที่ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม