วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2563” ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และตัวแทนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด แห่งละอย่างน้อย 1 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ทั้งสิ้น 45 ท่าน นอกจากนี้ ยังได้รับความกรุณาจาก นายปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” และร่วมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย