เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 
2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  
จำนวนอาสาที่เข้าฝึกอบรมจำนวน 606 ราย จาก อปท.จำนวน 202 แห่ง ณ โรงแรมธนินธร กรีนปาร์ค
โดยมีนายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัด
ฝึกอบรม และมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป้นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว