2020 05 01 00001

วันที่  1 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข แมว ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน สุนัข แมว รวม 1,218  ตัว