เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบ
การฟาร์มจิ้งหรีดประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเพชรัตช์การ์เด้น  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีนายสัตวแพทย์ศีลธรรมวราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต4 เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว