เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง   การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเพชรัตช์การ์เด้น   อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต4 เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว