ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ออกดำเนินงานภายใต้โครงการ พอ.สว.  และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่   ณ บ้านหนองจิก ม.5  ต.ดงลาน
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน  ฉีดวัคซีน แจกถุงยังชีพให้แก่เกษตรกร และให้
คำปรึกษาด้านปศุสัตว์