2020 09 03 00001

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีมีย (โรคคอบวม) ในโค-กระบือ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความรับรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาด ความรุนแรงและอาการของโรค พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมให้กับโค-กระบือของเกษตรกร  ณ บ้านหนองเทิง ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.