2020 07 23 00001

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรฯ  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต ๔ รวม ๑๒ จังหวัด  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์) จำนวน ๗ เรื่อง ดังนี้ ๑) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ  ๒) โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ๓) โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ ๔) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร ๕) การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุก ฉับไว และการหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที ๖) โครงการตามพระราชดำริ และ ๗) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายสำคัญ ๘ ประเด็นหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น