2020 07 20 00001

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เพื่อติดตามความก้วหน้าและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และข้าราชการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง