2020 06 27 00003

วันที่ 27 ​มิถุนายน 2563 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2562 ณ บ้านหนองบอน ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกร จำนวน 48 ราย ไก่ไข่ 480 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไก่ไข่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกร โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน.