2020 06 25 00001

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ราย ได้แก่ เกษตรกรฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในเครือบริษัท กาฬสินธุ์ แดรี่ฟู้ด จำกัด