2020 05 22 00005

วันที่ 22 ​พฤษภาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจรับพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2562 โดยมี ส.ส.อนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะผู้แทนของประชาชน เป็นประธานการส่งมอบ พันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตเหล่านั้นไปยังเกษตรกร  ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.โนนรัง ต.โนนรัง และโรงเรียนธรรมจารีนิวาสบ้านแคนใหญ่ ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกร รวม 140 ครอบครัว เพื่อฟื้นฟูอาชีพ เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ทำให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤติจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

0