2020 05 14 00007

วันที่14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานจัดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทย ปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด" โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ภายในงานประกอบด้วย
    1)กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ อาทิ การถ่ายพยาธิ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯลฯ
    2)กิจกรรมเลี้ยงอาหารควาย (บุฟเฟ่ต์อาหารควายด้วยหญ้าหมัก-หญ้าแห้ง)
    3)การแจกจ่ายท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์
    ณ บ้านท่าบ่อ ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด.