1117177777

 

รายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์ไทยมุ่งมั่นรวมใจป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

pic263

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้บริหาร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  รอบที่ 2/2563 ในหลักสูตร "การเพิ่มทักษะการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ"

            ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.30 - 16.30 น.

pic01

งานโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์สินค้า OTOP ตำบลหนองเเจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์        อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุูรณ์

 pic1633

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้บริหาร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

รอบที่ 1/2563 ในหลักสูตร  “การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคเนื้อ ในจังหวัดร้อยเอ็ด”

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.30 - 16.30 น.