อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด