2020 03 09 00001

ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่ที่มีการพบช้าางเร่ร่อน

รวมไปถึงบริเวณรอบๆพื้นที่่จัดงาน แต่ไม่พบช้างเร่ร่อนเชือกดังกล่าวพร้อมคนเลี้ยงช้างตามทที่มีการแจ้งข่าว

 2020 03 07 00001

 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

ประจำปี 2563 และบริจาคทานสัตสดกมหาทาน (โค - กระบือ) พร้อมมอบโค - กระบือ ให้แก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บึงพลาญชัย

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง   การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเพชรัตช์การ์เด้น   อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต4 เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบ
การฟาร์มจิ้งหรีดประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเพชรัตช์การ์เด้น  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีนายสัตวแพทย์ศีลธรรมวราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต4 เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว

 

 

 

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ออกดำเนินงานภายใต้โครงการ พอ.สว.  และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่   ณ บ้านหนองจิก ม.5  ต.ดงลาน
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน  ฉีดวัคซีน แจกถุงยังชีพให้แก่เกษตรกร และให้
คำปรึกษาด้านปศุสัตว์