2020 10 27 00004

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ร่วมกันตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองที่พักซากสัตว์ สำหรับการบริโภค เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด แก่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี และสถานประกอบการมีความเหมาะสมตามเกณฑ์การพิจารณา นอกจากนี้คณะผู้ตรวจประเมินฯ ยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป.