2020 10 21 00001

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ภายในบริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด.