เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา
ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ซึ่งมีบุคคลากรทางการศึกษา  ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน 45 โรงเรียน  โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเทวิน แสวงสิน หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมสัมมนาขึ้นในครั้งนี้

 

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม
เกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ หลักสูตร การเลี้ยงโคเนื้อ
แบบครบวงจร สู่เกษตรกรไทย ยุค 4.0ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น โดยมีนายวันชัย คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้

 

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  นายธนบดี  ขวาโยธา  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) และออกหน่วยโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน    ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2561 
ณ โรงเรียนบ้านข่อย ม. 4 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานดังกล่าว

 

 

 

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  นายธนบดี ขวาโยธา  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการ
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม
ตรวจสอบโรงฆ่าสุกรไทยพิคอินเตอร์ฟู้ด พร้อมด้วยคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อประชุมติดตาม
และจะได้ออกใบอนุญาตฯ ณ หมู่ที่5  ตำบล บ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

More Articles ...

Page 1 of 3