เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออจสามารถ
ได้ออกดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2561 โดยมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ
ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวหนอง หมู่4 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์   ด้านการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า   และการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่เขต  3-4   โดยมีปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต4
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงแรมธนินธร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยในช่วงเวลา 15.00 น.รองอธิบดี
กรมปศุสัตว์ได้เดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นทีอำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เมื่อวันที่ 21 -22 มิถุนายน 2561 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
มอบปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ (โคขุนทุ่งกุลา) ตามแผน
ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีเกษตรกร
จำนวน 50 ราย เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

 

 

 

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561  นายธนบดี ขวาโยธา  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาดสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2560   โดยปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้นำเสนอ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ปีกต่อคณะกรรมการฯ   โดยคณะกรรมการมีมติให้
ชะลอโครงการที่มีการนำสัตว์ปีกเพื่อเลี้ยงใหม่ทุกโครงการ    และให้งดสนามชนไก่ไปจนกว่า
สถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลายลง