เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   ได้จัดสัมมนา  ชี้แจงผู้ประกอบการ
โรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ๋าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  ณ ห้องประชุมบริษัท
บูรพาฟาร์ม 101 เลขที่ 145 หมู่ 2  บ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  เป้าหมายผู้เข้าร่วม
อบรมสัมมนา จำนวน 38 ราย โดยมีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับข้อกฏหมาย การผลิตเนื้อสัตว์ และการ
ผลิตเนื้อสัตว์อย่างถูกวิธี และการเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้
นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับอำเภอเกษตรวิสัย ออกหน่วยปฏิบัติงาน
โครงการอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ บ้านดงครั่งน้อย ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมแจกเวชภัณฑ์และพร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ โดยมีเกษตรกร
มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

 

 

 

เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2558  เวลาประมาณ 09.00 น.  นายปรีดา  ชิตทรงสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มอบหมายให้
นายปัญญา  แววดี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/59  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
คณะกรรมการจากหน่วยงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จ.ร้อยเอ็ด
พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด   เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด    และปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน    ในการลงพื้นที่ตรวจสอบพิจารณาและ
คัดเลือกผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฯตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมพัฒนา
ระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558  นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   ได้มอบหมายให้
นายเทวิน แสวงสิน หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.  ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  ม.1  ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
ภายในกิจกรรมจัดให้มีการบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  แจก
เวชภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ โดยมีเกษตรกรมาขอรับการบริการเป็นจำนวนมาก สร้าง
ความพึงพอใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้
นายสราวุธ ชอบขาย  ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย   รับมอบโคในโครงการธนาคารโค - กระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 81 ตัว ให้แก่เกษตรกรที่ทำสัญญายืมเพื่อการผลิต ซึ่ง
เป็นเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานโครงการลดต้นทุน  และเพิ่มโอกาสแข่งขันสินค้าเกษตรด้วย
ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าวหอมมะลิ)  จำนวน 2 ตำบล  คือ ต.ดงครั่งน้อย และ
ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

 

 

More Articles ...