เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ได้ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ จำนวน 200 ตัว ณ วัดศรีมงคล (วัดบ้านค้อ)  ต.ช้างเผือก  อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด