สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง   โดยนายเจษฏาพร อรุณไพร   ปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง ได้ดำเนินการ
อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดทำโซนนิ่ง (โคเนื้อ) พร้อมตรวจสุขภาพสัตว์ ให้แก่โค - กระบือ ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 10 - 26 ธันวาคม 2557 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ตำบล จำนวน
เกษตรกร 100 ราย จำนวนแม่พันธุ์ 250 ตัว