เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการพัฒนาสู่ Smart Farmer  หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ - โคขุน มีเกษตรกร
จำนวน 555 ราย   โดยมี  นายพศิน โกมลวิชญ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด
และปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม
ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัด ณ โรงแรมธนินทร ปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด