ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมเปิดงานในโครงการ
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและมอบปัจจัยการผลิต   เพื่อคืนความสุขแก่ประชาชนอำเภอศรีสมเด็จ  โดยมี
นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และนายอำเภอศรีสมเด็จ หัวหน้าส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ซึ่งงานมีกิจกรรมแข่งขันการจับปลาไหล หว่านเมล็ด
พันธุ์ถั่ว เพื่อปรับปรุงดิน และไถกลบตอซังข้าว