เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายสมเดช กุมภวา สัตวแพย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอโพนทราย ร่วมกับอำเภอโพนทราย   ได้ออกดำเนินการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
ปีงบประมาณ 2558 ณ วัดป่าศรีโพนทอง ม.6 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย โดยมีกิจกรรม
แจกเวชภัณฑ์ รักษาสัตว์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปศุสัตว์