ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ใน
สังกัด   ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องใน
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีส่วนราชการ สถานศึกษา
เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นประธาน
ในพิธีดังกล่าว