เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557   นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์   ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   พร้อมด้วย
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย
เปิดและเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ซึ่งมีนายวัฒนา ภู่วโรดม นายก
เทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์