เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   ได้นำคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะในงานพิธีวันปิยะมหาราช   เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด