เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ ร่วมกับ อำเภอเชียงขวัญ ได้ดำเนินการ
โครงการอำเภอเชียงขวัญยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2558   ณ   วัดพระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระเจ้า
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ รักษาสัตว์
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า